.:: ESČ test certifikace ::.


ESČ test certifikát je protokol o úspěšném splnění testů elektromechanických vlastností. Tuto povinnost (týka se kromě jiného i kancelářské a výpočetní techniky) stanoví zákon 65/1965 sb. a novela 287/1995 (zákoník práce) v § 133 odst. (1) písmeno a), b), c), g) a m), odst. (4) a § 137 pro všechny podnikající fyzické i právnické osoby. Rovněž zákon 91/1996 o požární ochraně a prováděcí vyhláška 21/1996 tuto povinnost ukládá. Dle zákona 586/1992 o daních z příjmů veškeré náklady spojené s ověřením bezpečnosti elektrospotřebičů patří mezi výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a jsou tedy odpočitatelnými náklady.

Proto Vám nabízíme provádění kontrol a zkoušek výpočetní a kancelářské techniky, elektrických spotřebičů, pohyblivých přívodů dle posledních platných předpisů. Ověření izolačního stavu provádíme v souladu s ČSN 33 2000-6-61 a doporučení ČES 33.03.94 k ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600 měřením odporu ochranného vodiče, izolačního odporu, unikajícího proudu, proudu protékajícího ochranným vodičem, rozdílového proudu, dotykového proudu a při funkční zkoušce jednofázového spotřebiče měříme rozdílový proud, činný výkon, napětí, proud spotřebičem, zdánlivý výkon a účiník v zatíženém stavu.

Toto měření je samozřejmostí při dodávkách komplexního řešení (počítačová síť + hardware), v případě koupě jednotlivých celků kancelářské techniky si test lze vyžádat (možno i dodatečně). ESČ certifikát nenahrazuje schválení EZÚ !

 

 .:: ITI certifikát ::.


 

 

 .:: Intel Server Integrator certifikát ::.